Skip to main content

Terms & Conditions

KJØPSBETINGELSER
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. AVTALEN
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. PARTENE

Selger er Ghostbastards AS, org. no. 824 556 652 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. PRIS

Prisene, som er oppgitt i appen eller nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Informasjon om den totale kostnaden som brukeren skal betale, inkludert alle avgifter samt spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen, oppgis til brukeren før en bestilling blir gjort. Alle priser i tjenesten er i den lokale valutaen til selgeren, med mindre annet er oppgitt. Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter.

 

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når selger har mottatt bestilling fra kjøper.

Når bestillingen er sendt, kan den ikke endres eller avbestilles. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kjøperen er selv ansvarlig for ukorrekte ordre. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Bestilling sendt til feil utsalgssted
  • Ukorrekte ordrer (f.eks. trykket på feil produkt)
  • Ubevisst bestilling av varer foretatt mens appen eller nettsiden har vært aktivert

 

5. ORDREBEKREFTELSE

Ved gjennomført kjøp vil man på bestillingssiden få beskjed om at ordre er bekreftet samt motta mail med bekreftelse på bestilling.

 

6. BETALINGEN

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal betaling for bestillinger av produkter skje på bestillingstidspunktet. Alle korttransaksjoner håndteres av vår betalingsleverandør Stripe Inc., som sørger for trygg og sikker betaling.

 

7. LEVERING

All levering av take away gjøres i samarbeid med leveringstjenestene Foodora eller Wolt. Kjøp via disse leveringstjenestene formidles i egen portal.

 

8. UTHENTING AV VARER

Direkte kjøp via nettsiden må hentes på utsalgssted. Når kjøperen henter varen, anbefales det at han/ hun undersøker om varen er i samsvar med bestillingen og har andre mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen og/eller har mangler, må kjøperen melde fra til selger ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

Dersom kjøperen ikke henter varen til avtalt tid i henhold til avtalen, er kjøperen selv ansvarlig for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har hentet varene i tråd med punkt 7 og8.

 

10. ANGRERETT

Fersk mat er unntatt loven om angrerett. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Kjøperen må innen rimelig tid etter at han/hun oppdaget mangelen, gi beskjed til utsalgsstedet eller sende selger en e-post om at han/hun vil påberope seg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

 

11. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved mangler etter punkt 10.

 

12. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

13. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  telefon 23 400 600.

Kjøpsbetingelsene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av betingelsene eller bruken av tjenesten skal avgjøres i Oslo tingrett som verneting.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.